Kİşİsel Verİlerİn Korunması Aydınlatma Metnİ

"ENDA OPTİK" kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ENDA OPTİK tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
b) İşlenen Kişisel Verileriniz;
1-Kimlik;
Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.
2-İletişim
Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi,Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.
3-Müşteri İşlem
Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.
4-Fiziksel Mekan Güvenliği;
Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.
5-Sağlık Bilgileri
Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.
c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
ŞİRKET tarafından, Kişisel verileriniz;
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi,
• Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması
ENDA OPTİK ’in sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmem için planlamalar yapması, ürün ve hizmetlerine yönelik şahsıma özel imkanların tarafıma sunulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi
• Talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi,
• Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki işlerin ve taleplerin takibi,
• Ürün veya hizmet satın almanız halinde bu satış veya hizmet sözleşmesinin ifası,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
• Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
• Tarafınızca yönlendirilecek taleplerin kaydı ve yerine getirilmesi,
• Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Sözleşmenin ifası kapsamında SMS, e-posta ve telefon ile tarafınızla irtibata geçilmesi,
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Tedarik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Taşınır ve taşınmaz mal güvenliğinin temini,
• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’ nin 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.
d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
• Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
• Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler; takip ve tahsilat hizmetleri alanındaki çağrı merkezi, süreç destek ve ilgili operasyonel servislerde birlikte çalışılan firmaya aktarılabilecektir.
• Sözleşmenin ifası kapsamında garanti ile ilişkili taleplerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili servis ile paylaşılabilecektir.
• Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:
• İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi/form doldurulması ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
• Sizin ve/veya bayi, yetkili servis temsilcilerimiz tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletilmesi.
• Çağrı merkezi ile gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının alınması.
f) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesı gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusunun aşağıdaki adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna www.kvkk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu : NURŞEN DENİZCİ
Adres : AKSOY MAHALLESİ FAZIL BEY CADDE NO: 85/2 KARŞIYAKA İZMİR
Telefon : 554 774 87 06